top of page

קורסים

קורס עברית ברמה ג' ההרשמה סגורה  

סמסטר ב' תשפ"ד

26.5.24 - 12.8.24

לתלמידים בעלי ציון 105 עד 131

במבחן יע"ל / יעלנט

קורסים לקראת פטור וקורסים למועמדים לאוניברסיטה:

המרכז ללימודי עברית מציע קורסים ברמה ג' (לקראת פטור) לתלמידים מן המניין באוניברסיטת תל-אביב, וכן קורסים ברמה ב' למועמדים לאוניברסיטה - על-פי מבחן יע"ל / יעלנט בלבד. עמידה בדרישות הקורס וציון סופי 80 ברמה ג' מקנים לסטודנטים פטור מלימודי עברית, ללא צורך במבחן יע"ל נוסף.

קורסים ברמה ב' וברמה ג' בהיקף של כ-76 שעות אקדמיות מוצעים במהלך הסמסטרים ובחופשות.

קורסים לתלמידי ביה"ס הבינ"ל באוניברסיטת תל-אביב:

בנוסף, אנו מציעים קורסים ללימוד השפה העברית בכל הרמות לתלמידי בית-הספר הבינלאומי של אוניברסיטת תל-אביב.

למידע ולהרשמה: https://international.tau.ac.il/Intensive_Hebrew_Ulpan

רמות הלימוד המוצעות בקורסים לתלמידי בית-הספר הבינלאומי בלבד:

החלוקה לרמות היא על-פי ספרי הלימוד הנהוגים במרכז ללימודי עברית: 
1. רמות מתחילים - 2 רמות: ספר א' וספר ב'. 
2. רמות ביניים - 2 רמות: ספר ג' וספר ד'.
3. רמות מתקדמים - 2 רמות: ספר ה' וספר ו' (בכפוף למספר התלמידים). 


 

* פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים. 

* ניתן לקבל אישור על סיום הקורס בעברית, כולל הרמה והציון.

bottom of page